Jeskyně Mariánka

Vstup do jeskyně (objevená v roce 1986) leží na temeni terénní vlny nad výrazným protáhlým terénním propadnutím na JV svahu hřebenu Kněhyně, 250 metrů JJZ od vrcholové kóty 1 257 m n. m.

Vstupní otvor (0,5×0,4 m) je mezi nakupenými pískovcovými bloky a vede do propástky hluboké – 5 metrů, která ústí do komory o rozměrech 1,2×8 metrů. V severním konci komory pokračuje jeskyně úzkým průlezem do šikmo uložené, rozsedlinové chodby dlouhé 9 metrů a široké 0,3-0,4 metru. Ve východním zakončení této pukliny za zúžením profilu pokračuje jeskyně dalšími rozsedlinovými chodbami, které v místech křížení puklin přecházejí ve dně komory o rozměrech 3×2 m a 2×2 metru. Jeskyně vznikla odsedáním flyšových pískovcových vrstev podél hlavního zlomu (směr 60° – 240°) po poddajných kluzkých, slabě vápnitých jílovcových proplástcích. Většina chodeb má klínovitý profil a jejich dna vyplňuje autochtonní ostrohranná suť a kameny. Dno vstupní prostory je vyplněno hlínami, transportovaných zde stékající, srážkovou vodou z povrchu. Celková délka všech průlezných prostor je 47 m.

Mariánka

 Mariánka