Kolonie (Sopouch)

Vchod do propasťovité jeskyně Kolonie se nachází při okraji jedné z celé řady depresí na lokalitě. Vstupní otvor o rozměrech 40 x 50 cm ústí do lichoběžníkové prostory, odkud jeskyně pokračuje stupněm (-2m) do centrální propástky 6m hluboké. Dna této propástky lze dosáhnout i prolezením strmě klesající chodby o obloukovitém průběhu. Ze střední části propástky a z jejího dna vybíhají SZ směrem dvě úzké chodby, které obě ústí do další prostory o délce 4m, šířce 1m a výšce až 2,5m. Z této prostory lze velmi úzkým otvorem v její levé stěně u dna proniknout do nejnižších partií jeskyně, nebo po šikmo ukloněné plotně do zadních částí. Jeskyně má řadu dalších úzkých a krátkých odbočujících chodeb. Sedimenty dna jsou zastoupeny především vyplaveným pískem z okolních pískovců, ostrohrannou sutí, méně alochtonním jílem a v blízkosti vchodu recentním organickým detritem. Jeskyně je významným zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

Délka: 73m                                                 Denivelace : 10 m

Jeskyně Nadějeu