/ Výroční schůze 2016

Výroční zpráva ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín za rok 2015

Organizační oblast:

Počet členů ZO ČSS ke dni 1.1.2015 byl 18 členů. Organizaci řídil tříčlenný výbor ve složení: Wagner Josef, předseda, Jan Fedorowicz, člen výboru, Jana Wagnerová, pokladník.

Činnost organizace v roce 2015 :

Výchovná a vzdělávací oblast:
Organizace připravila během roku týdenní výcvikový kurz speleoalpinismu pro studenty Bezpečnostně právní akademie Ostrava ve středisku Malé Svatoňovice a oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Dále proběhla několik přednášek a besed o činnosti Orcusu v Městské knihovně v Bohumíně a cyklus přednášek o mezinárodních expedicích a pseudokrasu Beskyd pro školy a veřejnost ve vzdělávacím středisku Intoza v Ostravě. Pro bohumínskou veřejnost byl připraven 100 metrů dlouhý alpský traverz s lanovkou nad řekou Odrou, kterého se účastnilo okolo 150 dětí a dospělých. Pro zájemce bylo realizováno několik exkurzí do Kněhyňské jeskyně v Beskydách.
O činnosti ZO ČSS byla také publikována řada článků a reportáží v různých novinách a časopisech, v regionální televizi TIK Bohumín.
Jako každoročně proběhlo proškolení a zkoušky členů, provádějících pro Z0 ČSS ORCUS nejrůznější práce nad volnou hloubkou za použití speleoalpistické techniky.
Část našich členů se aktivně také účastnila dalšího ročníku Speleofora v Moravském krasu, kde byl představen film o expedici Kuba 2014.
Významnou měrou se podíleli i členové ZO ČSS na práci odborné komise pro speleoalpinismus a související aktivity ČSS, které předsedá Josef Wagner a členem je Jakub Wagner a Jiří Antonín. Pro práci této komise a vzdělávání v oblasti speleolpinismu a speleoalpinistických technik, bylo zpracováno další doplnění výukových skript, které jsou základním materiálem i pro zájemce o problematiku prací ve výškách a nad volnou hloubkou v jednotlivých ZO ČSS, ale i aplikací platných norem a vyhlášek pro činnost v jeskynních lokalitách.

Pracovní činnost:
Během uplynulého roku se pracovní činnost soustředila hlavně na několik akcí pro zabezpečení finančních příjmů pro ZO ČSS a spojeny s ochranou přírody. Byly realizovány nátěry střech a opravy svodů a žlabů na různých objektech v Bohumíně. Výnosy z této hospodářské činnosti byly většinou použity na krytí nákladů expediční činnosti a nákladů spojených se speleologickou činností v Beskydách a Jeseníkách, sledování a ochrany zimovišť netopýrů v jeskyních Moravsko-slezkých jeskyní a opuštěných důlních děl Jeseníků.
Díky práci několika členů se podařilo také provést nátěry oken vstupní části budovy klubovny ZO ČSS ORCUS.
Pokud se podíváme, kdo k těmto pracím v roce 2015 přispěl, pak absolutní většinu (stejně jako v roce 2014) provedli Honza Fedorowicz , Arnošt Macura, Josef Wagner
Na objednávku ČESON bylo realizováno sledování aktivit netopýrů v umělých úkrytech (netopýřích budkách) na vytypovaných nově zateplených věžových domech v Bohumíně a Ostravě. Sledování probíhalo ve třech měsíčních etapách – červen, září a listopad.

 

Oblast mezinárodní spolupráce:

(podrobněji v samostatné příloze)

 

Hlavní mezinárodní akcí v minulém období byly expedice na Krymský poloostrov a do krasu a jeskyní s aragonitovými formami ve Španělsku a Francii.

Výprava Krym – Čatyr Dag 2015

Šestičlenná výprava na plato Čatyr Dag do jeskyně Emine Bojir Chasar měla za cíl provést novou filmovou dokumentaci uzavřené části „Nižni“, novou topografickou dokumentaci a provádět exploraci koncových bodů v jeskyni.

Podrobné informace o průběhu a výsledcích výpravy je obsahem samostatné přílohy č.2.

 

Výprava „Epaňa 205“

Výprava do jeskyní Francie a Španělska se uskutečnila v měsíci říjnu a jejím hlavním cílem byly exkurzní studijní návštěvy v jeskyních, ve kterých se vyskytují aragonitové speleotémy a současně konzultace výsledků výzkumu geneze těchto vzácných jeskynních sekundárních forem se speleology, kteří se těmito výzkumy zabývají.

Ve Španělsku byla navštívena jeskyně El Soplao za účasti Roberta R.Garsie a ve Francii jeskyně Aven de Crozes a jeskyně De Clamouse za doprovodu Michela Rendy.

Podrobné informace o výpravě jsou obsahem samostatné přílohy č.3.

 

Organizace a realizace Mezinárodního symposia o pseudokrasu

Ve spolupráci s Ostravskou universitou bylo v měsíci září připraveno Mezinárodní symposium o pseudokrasu. Symposia se účastnilo celkem 52 speleologů a vědců z 9 zemí, zabývající se výzkumy v pseudokrasových lokalitách. Součástí symposia byly i terénní exkurze, které byly našimi členy zabezpečeny v Kněhyňské jeskyni, v jeskyni Cyrilka a Ondrášových dírách.

Podrobné informace jsou obsahem samostatné přílohy č.4.

Odborná chiropterologická činnost za rok 2014

ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín

 

  1. Sledování zimujících netopýrů v jeskyních o opuštěných důlních dílech

Stejně jako v minulých zimních obdobích probíhala chiropterologická sledování ve vytypovaných zimovištích netopýrů – jeskyních Moravskoslezských Beskyd, opuštěných důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. Jedním z cílů bylo i sledování hibernantů postižených nemocí syndromem bílých nosů – WNS.

 

V PP zimovišti netopýrů Černý důl byl kromě pravidelné kontroly vyzmáhán vstup na I. patro dolu. Vstupní otvor byl v minulých létech zavalen bloky břidlice.

Na EVL důl Zálužné (jednoho z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v ČR) jsme se úzce podíleli na přepracování projektu, který je přípravou pro provedení uzávěru dvou hlavních vertikálních vstupů a současně vletových otvorů do lokality a byli tak poradními subjekty pro AOPK ČR.

V oblasti Moravskoslezských Beskyd byly sledovány jeskyně: Kněhyňská jeskyně, jeskyně Cyrilka, Ondrášovy díry, Čertova díra, Radegast a Salajka. V Javorníkách byly sledovány všechny jeskyně na hřebenu Kopce a v oblasti Pulčínských skal.

Chiropterologická sledování probíhala i na významných zimovištích netopýrů v opuštěných důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. V Jeseníkách proběhly kontroly v dolech Ruda I a II, dole Tvrdkov, doly Marie Pomocná III a II, Měděný důl, Porfyroidová štola, štola Vidly, Suchá Rudná, čtyři štoly na Rejvízu.

Největší pozornost byla věnována oblasti Oderských vrchů, kde jsou největší zimoviště netopýrů. Tradiční kontroly proběhly v dolech Zálužná, Modrém dole, Červeném dole, v dole Čermná Potlachový, v dole St. Oldřůvky a Černý důl. Roční kontroly také proběhly v dolech Olšovec, , Jakartovice I a II, „Starý šifrák-U srubu“, důl „ Klokočov“, v menších dolech okolo Zálužné a dole Nové Těchanovice. Byly provedeny kontroly ve štolách Pod Otáhalovým I a II, v dolech v Zátočině a Wilibald v údolí řeky Odry.

Výsledky těchto kontrol obsahuje příloha č.1 s přehledem druhů a počtů v jednotlivých lokalitách.

 

Při těchto kontrolách jsme se aktivně zapojili do sledování šíření nemoci WNS na jednotlivých zimovištích a podrobné výsledky, které byly předány pověřeným zástupcům ČESON. Na žádné z lokalit nebyly nalezeny žádné uhynulé kusy netopýrů, které by souvisely s expanzí WNS a počet nalezených netopýrů s nemocí WNS byl nižší než v minulém období.

V oblasti sledování zimovišť netopýrů ve starých důlních dílech byly lokalizovány další nové lokality: štola Lesní školka II, štoly Brutus 1 a Brurus 2 a byly v nich provedeny první kontroly zimujících netopýrů

Odborná činnost v oblasti pseudokrasu Moravsko-slezských Beskyd za rok 2015

ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín

 

Oblast Kněhyňského hřebene (1257 m n.m.)

V Kněhyňské propasti byly dokončeny topografické práce na vytvoření nové mapy podzemních prostor za pomocí digitálních technik – pomocí přístroje DistoX. Při těchto měřením byly objeveny některé nové části jeskyně.

Současně v Kněhyňské jeskyni a jeskyni Cyrilka probíhaly pravidelné měsíční odečty výsledků měření dvou terčových měřidel pro Ústav struktury a mechaniky hornin ČSAV a chiropterologické kontroly se zaměřením na sledování výskytu WNS.

Na JV svazích Kněhyňského hřebene západně od Kněhyňské jeskyně, byla provedena explorace svahů a bylo lokalizováno několik nadějných míst k provedení otvírkových prací.

Explorace JV svahu hřebenu byly v zimních měsících provedeny také termokamerou zavěšenou na dronu. Zimní sledování svahů Kněhyně prováděl RNDr. Ivo Baroň a J. Gajdošík. Na základě výsledků sledování výronů teplého vzduchu byly v letních měsících prováděny otvírkové a další výzkumné práce. (výsledky jsou obsahem přílohy č.5 „Explorace povrchu JV svah Kněhyně“)

Byla provedena mapová dokumentace jeskyně Liščí díra a Malá Kněhyňská jeskyně na JV svahu hřebenu Kněhyně. (jsou obsahem přílohy č. 10)

 

Explorace hřeben vrchol 924 m n.m.

Byla provedena povrchová explorace bezejmenného hřebene od jeskyně Mraznica, přes vrchol, k lokalitě Samorostlý. Dále byla provedena částečná explorace S a SV svahů vrcholu 846 m n.m.,  kde bylo lokalizováno několik dutin v konglomerátových skalních stěnách. Největší lokalizovaná dutina má dva vstupy a celkovou délku asi 7 metrů. Podle informací se jedná o dutiny po těžbě hrubozrnných křemenných pískovců až křemenných konglomerátů pro potřeby sklářských manufaktur v údolí.

Je však možno se domnívat, že se jedná o vrstevní jeskyně vzniklé selektivním zvětráváním.

(celková zpráva je obsahem přílohy č.6: „Explorace hřeben vrchol 924 m n.m.“)

 

 

Explorace hřeben Súlov, Mazák

Byla provedena explorace hřebenu Súlov (čs-slovenská hranice), kde se vyskytují významné mrazové sruby o výšce skalních stěn až 18 metrů. Délka mrazových srubů je více jak 300 metrů. Skalní srub č.I je vytvořen na SZ svahu hřebenu Súlov a spadá přímo z vrcholové části hřebene do hluboko zařezaného údolí. Speleologická explorace terénu pod skalním srubem je negativní. Prudce klesající svah není postižen svahovými procesy, pouze lokálně je pokryt pískovcovými bloky a sutí uvolněnou při procesu vývoje vlastního mrazového srubu. Stejně tak mrazový srub č.II, který je vytvořen na hřebenu JV od vrcholu Súlov, který je podstatně menší a výšky stěn dosahují max. 8 metrů.

Explorace hřebenů nad Dolní Lomnou

V měsíci červenci byla zahájena explorace na hřebenech Moravsko-slezských Beskyd, nacházejících se nad údolím Dolní a Horní Lomné. První povrchové explorace proběhly na sev. svahu hřebene Velký Polom a hřebene „U Skály“.

Na svazích Velkého Polomu, kromě skalních výchozů se nepodařilo objevit žádné jeskynní prostory.

Na hřebenu U Skály vystupuje skalní těleso vysoké 10 metrů a skály jsou i na západních svazích. Jsou tvořeny hrubozrnnými pískovci a vrstvami slepenců. Skalní těleso bylo vystaveno procesům intenzívního zvětrávání a původní pukliny byly postupně zvětšeny na skalní okna, dutiny a nevelké jeskyňky. Ty pseudokrasové formy vzniklé selektivním zvětráváním a sufózními procesy jsou i na níže položených skalních blocích a skalních výchozech, které se většinou vyskytují na západní svahu hřebenu a asi 100 metrů pod jeho vrcholovou části.

(celkové výsledky jsou obsahem přílohy č.7 „Explorace hřebenů nad Dolní Lomnou“

 

Explorace západní svahy hřebene Hradisko a objevy nových jeskyní pod Hradiskem

Explorace západních svahů hřebene Hradisko proběhla v květnu 2015 a výsledkem bylo objevení několika zajímavých pseudozávrtů a úzkých zejících puklin mezi zaklíněnými pískovcovými bloky, kde by bylo možné realizovat otvírkové práce.

Na západním svahu ve výšce 600-630 m n.m., východně nad skalními útvary Pět kostelů, se táhne paralelně se svahem několik puklin, na kterých jsou jak terénní deprese, jejich západní stěnu zčásti ohraničují skalní stěny a na dně jedné z nich je vytvořena jeskyně Hliněná. Na severním okraji nejjižněji položené deprese, se otevírá rozšiřující se puklina, dosud zavalená sutí a balvany, která by mohla komunikovat s podzemními prostorami.

Na základě výsledku z povrchových explorací terénu západních svahů hřebene Hradisko v Javorníkách (Pulčínská hornatina), které byly prováděny v jarních měsících, byly lokalizovány zajímavé povrchové lokality v okolí Hliněné jeskyně, které vykazovaly geomorfologické příznaky existence podzemních dutin – jeskyní. V těchto lokalitách byly 20. června zahájeny otvírkové práce.

Otvírkové práce vedly k objevu tří jeskyní: Mikitova jeskyně, jeskyně Jura, jeskyně „Marná II“

Kompletní materiál je obsahem příloha č.8 „Explorace západních svahů hřebenu Hradisko“

Explorace Skály u Muřinkova vrchu, Horní Lomná

Byly provedeny vyhledávací a explorační práce terénu a pseudokrasových povrchových tvarů v rajonu hřebenu Muřinkový vrch v Horní Lomné. V celém sledovaném rajonu nebyly objeveny žádné podzemní formy kromě menších sufózních jeskyněk a různých geomorfologických forem jako výsledků selektivních zvětráních procesů v pískovcových vrstvách. (výsledky jsou obsahem přílohy č.9 „Explorace Skály u Muřínkova vrchu“)

 

Provedení nové mapy jeskyně Překvapení

Za pomocí DISTOX bylo provedena nová mapa jeskyně Překvapení, na svazích hřebene „Kopce“ v Javorníkách.

Mapování a dokumentace historického podzemí-zimovišť netopýrů

 

Důl po těžbě břidlice „Pod Otáhalovými Dolní“

Důl se nachází na pravé straně lesní cesty z vesnice Staré Oldřůvky k řece Odře, asi 300 m od konečné stanice autobusu.

Vstup leží na temeni haldy zvedající se nad bezejmenným potokem v malém terénním zářezu a má profil 0,6x 0,8 m a pokračuje horizontální štolou která přechází ve velké odtěžené komory po těžbě břidlice, dosahující výšky až 10 metrů a šíře 20 metrů, které jsou zčásti vyplněny základkou z břidlicových desek a kamenů, mezi kterými je spousta spár vhodných k zimování netopýrů.

Nové objevy v jeskyni Cyrilka

V jeskyni Cyrilce na Pustevnách se podařilo průzkumem koncových bodů v „Nové části“ jeskyně objevit další pokračování jeskyně a tak zvýšit celkovou délku jeskyně z 535 metrů na 552 metrů.