Výroční schůze 2015

Výroční zpráva ZO ČSS  7-01 ORCUS Bohumín za rok 2014

 Organizační oblast:

Počet členů ZO ČSS ke dni 1.12.2014 byl 17 členů. Organizaci řídil tříčlenný výbor ve složení: Wagner Josef, předseda, Jan Fedorowicz, člen výboru, Jana Wagnerová, pokladník.

 Činnost organizace v roce 2014 :
 Výchovná a vzdělávací oblast:

Organizace připravila během roku dva týdenní výcvikových kurzů speleoalpinismu pro studenty škol ochrany osob a majetku z Ostravy a Malé Svatoňovice ve středisku Malé Svatoňovice a oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Dále proběhla několik přednášek a besed o činnosti Orcusu v Městské knihovně v Bohumíně a cyklus přednášek o mezinárodních expedicích a pseudokrasu Beskyd pro školy a veřejnost ve vzdělávacím středisku Intoza v Ostravě. Pro bohumínskou veřejnost byl připraven 100 metrů dlouhý alpský traverz s lanovkou nad řekou Odrou, kterého se účastnilo okolo 200 dětí a dospělých. Pro zájemce bylo realizováno několik exkurzí do Kněhyňské jeskyně v Beskydách.

O činnosti ZO ČSS byla také publikována řada článků a reportáží v různých novinách a časopisech, v regionální televizi TIK Bohumín.

Jako každoročně proběhlo proškolení a zkoušky členů, provádějících pro Z0 ČSS ORCUS nejrůznější práce nad volnou hloubkou za použití speleoalpistické techniky.

Část našich členů se aktivně také účastnila dalšího ročníku Speleofora v Moravském krasu, a Mezinárodního speleologického kongresu v Brně.

Významnou měrou se podíleli i naši členové na práci Ústřední odborné Komise pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS, které předsedá Josef Wagner a členem je Jakub Wagner. Pro práci této komise a školení instruktorů speleologické techniky z jednotlivých ZO ČSS bylo zpracováno další doplnění výukových skript, které jsou základním materiálem pro školení členů v jednotlivých ZO ČSS, zabývajícími se pracemi nad volnou hloubkou, ale i aplikací platných norem a vyhlášek pro činnost v jeskynních lokalitách.

 Pracovní činnost:

Během uplynulého roku se pracovní činnost soustředila hlavně na několik akcí pro zabezpečení finančních příjmů pro ZO ČSS a spojeny s ochranou přírody. Byla realizována oprava zabezpečení vstupu do lokality Liščí díra v Jeseníkách, zabezpečení vstupu mřížovým uzávěrem do zimoviště netopýrů štoly Ruda na Moravě I. Další pracovní činností byly nátěry střech a opravy svodů a žlabů na různých objektech v Bohumíně. Výnosy z této hospodářské činnosti byly většinou použity na krytí nákladů expediční činnosti a nákladů spojených se speleologickou činností v Beskydách a Jeseníkách, sledování a ochrany zimovišť netopýrů v jeskyních Moravsko-slezkých jeskyní a opuštěných důlních děl Jeseníků.

Díky práci několika členů se podařilo také provést nátěry vstupní části budovy klubovny ZO ČSS ORCUS.

Pokud se podíváme, kdo k těmto pracím v roce 2013 přispěl, pak absolutní většinu (stejně jako v roce 2013) provedli Honza Fedorowicz , Arnošt Macura Josef Wagner, menší část Jakub Wagner. Další bez komentáře.

 Oblast mezinárodní spolupráce:

(podrobněji v samostatné příloze)

Hlavní mezinárodní akcí v minulém období byly expedice na Krymský poloostrov a do krasu a jeskyní Kuby.

Výprava Krym 2014

Původně byla expedice plánovaná na letní měsíce a měla být pokračováním prací na platu Čatyr Dag z roku 2013. Z důvodu geopolitických změn na Ukrajině byla výprava pouze dvoučlenná, doplněná krymskými speleology a jejím hlavním cílem bylo natočení filmu o jeskyni Mramornaja a konzultace postupů a možností dalších speleologických expedic na Krym v příštích letech.

V průběhu výpravy byly uskutečněny exkurze na poloostrov Tarchankut s prohlídkou pobřežních krasových a abrazních forem, skalního jeskynního města Bakla a skalních měst okolo Bachčisaraje.

Podrobné informace o průběhu a výsledcích výpravy je obsahem samostatné přílohy.

Výprava Tatry 2014

Ve spolupráci se speleologickým klubem PTTK Biesko Biala byla realizována výcviková speleoalpinistická akce pro mladé členy ZO ČSS v propasti Pod Wantom

 Výprava „Excentriqueshöhle 2014“

Na pozvání speleologů vídeňského klubu „Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich“ byla v měsíci říjnu realizována exkurzní výprava do jeskyní krasových oblastech jižně od Vídně. Byly uskutečněny exkurze do jeskyně Eisensteinhöhle u Bad Fischau   a do jeskyně „Excentriqueshöhle“, která uváděna jako jeskyně s nejkrásnějšími krápníkovými formami Rakouska. Exkurze do této jeskyně, která má délku pouze 350 metrů, ale je bohatá na excentrické aragonitové formy, je povolována vyjímečně.

 Expedice Kuba 2014

Expedice byla připravena ve spolupráci Grupo Espeleológico Tageni Havana, Kubánskou speleologickou společností, Akademii věd Kubánské republiky a ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín po dvouleté přípravě. Cílem výpravy byly jak exkurzní návštěvy vytypovaných jeskynních systémů na Kubě, tak konzultace a porovnání geneze aragonitových krystalických forem objevených v jeskyních Kuby s obdobnými formami sledovanými speleology ZO ČSS ORCUS na Krymském poloostrově. Proto byly i kubánským speleologům předány vzorky krystalů z jeskyní na Krymském poloostrově. Dalším cílem výpravy byla topografická dokumentace jeskyně Serrano a seznámení kubánských partnerů s technikou práce při použití přístroje DISTO X. V neposlední řadě bylo cílem výpravy opětné navázání spolupráce mezi ČSS a Kubánskou speleologickou společností, která byla po roce 1989 přerušena.

Odborná chiropterologická činnost za rok 2014

 Sledování zimujících netopýrů v jeskyních o opuštěných důlních dílech

Stejně jako v minulých zimních obdobích probíhala chiropterologická sledování ve vytypovaných zimovištích netopýrů – jeskyních Moravskoslezských Beskyd, opuštěných důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. Hlavní cílů bylo i sledování hibernantů postižených nemocí syndromem bílých nosů – WNS. Za podpory CHKO Jeseníky byl opraven uzávěr vstupu do zimoviště netopýrů – starého důlního díla Liščí díry v Jeseníkách a zimoviště netopýrů štoly Ruda I.

Tyto práce byly provedeny v měsíci září a říjnu.

V Jeseníkách byl lokalizována štola Bleskovec 2. Vstup opatřený uzávěrem, byl zvětší části zasypán. Proto byl zával vyklizen a provedena první kontrola v lokalitě, při níž bylo zjištěno, že již na konci měsíce října zde zimovalo několik netopýrů.

V oblasti Moravskoslezských Beskyd byly sledovány jeskyně: Kněhyňská jeskyně, jeskyně Cyrilka, Ondrášovy díry, Čertova díra, Radegast a Salajka. V Javorníkách byly sledovány všechny jeskyně na hřebenu Kopce a v oblasti Pulčínských skal.

V uplynulých zimním období byl v počtech zimujících netopýrů v jeskyních Beskyd zjištěn velmi výrazný nárust počtu hibernantů. Například v Kněhyňské jeskyni v zimní sezoně 2014/2014 stoupl počet zimujících vrápenců malých ze stavu 124 ks (zima 2012/2013) na 163 hibernujících kusů.

Chiropterologická sledování probíhala i na významných zimovištích netopýrů v opuštěných důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. V Jeseníkách proběhly kontroly v dolech Ruda I a II, dole Tvrdkov, doly Marie Pomocná III a II, Měděný důl, Porfyroidová štola, štola Vidly, Suchá Rudná, čtyři štoly na Rejvízu.

Největší pozornost byla věnována oblasti Oderských vrchů, kde jsou největší zimoviště netopýrů. Tradiční kontroly proběhly v dolech Zálužná, Modrém dole, Červeném dole, v dole Čermná Potlachový, v dole St. Oldřůvky a Černý důl. Roční kontroly také proběhly v dolech Olšovec, , Jakartovice I a II, „Starý šifrák-U srubu“, důl „ Klokočov“, v menších dolech okolo Zálužné a dole Nové Těchanovice. Byly provedeny kontroly ve štolách Pod Otáhalovým I a II, v dolech v Zátočině a Wilibald v údolí řeky Odry.

Výsledky těchto kontrol obsahují přílohy s přehledem druhů a počtů v jednotlivých lokalitách.

 

Při těchto kontrolách jsme se aktivně zapojili do sledování šíření nemoci WNS na jednotlivých zimovištích a podrobné výsledky, které byly předány pověřeným zástupcům ČESON. Stejně jako v minulém zimním období byly zjištěny při sledování vývoje WNS i některé pozitivní výsledky. Na žádné z lokalit nebyly nalezeny žádné uhynulé kusy netopýrů, které by souvisely s expanzí WNS a počet nalezených netopýrů s nemocí WNS byl nižší než v minulém období.

 1. Zabezpečování vstupů do zimovišť netopýrů

Ve spolupráci a za financování Správou CHKO Jeseníky a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR byly v roce 2014 provedeny uzávěry vstupů na zimoviště netopýrů:

Ve spolupráci a za financování Správou CHKO Jeseníky a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR byly v roce 2014 provedeny uzávěry vstupů na zimoviště netopýrů:

1.Zimoviště netopýrů “Liščí díra” na poz.p.č. 446/2 v k.ú. Suchá Rudná. Provedení opravy a úprav poškozeného předchozího zajištění a zároveň zabezpečení ústí proti zanášení sesouvající se zeminou a kameny. Úprava kamenobetonového portálku a osazení svisle umístěné, uzamykatelné průletové mříže.

2. Zimoviště netopýrů Ruda I na poz.p.č. 972/1 v k.ú. Ruda u Rým. Provedení kamenobetonové zakládky a podezdívky, částečné boční vyzdívky, osazení uzamykatelné průletové mříže. V NPR Rešovské vodopády

Odborná činnost v oblasti pseudokrasu Moravsko-slezských Beskyd za rok 2014

Oblast Kněhyňského hřebene (1257 m n.m.)

V Kněhyňské propasti pokračovaly topografické práce na vytvoření nové mapy podzemních prostor za pomocí digitálních technik – pomocí přístroje Disto. Při těchto měřením byly objeveny některé nové části jeskyně a bylo pokračováno na vybudování sítě pevně umístěných polygonových bodů.

Současně v Kněhyňské jeskyni a jeskyni Cyrilka probíhaly pravidelné měsíční odečty výsledků měření dvou terčových měřidel pro Ústav struktury a mechaniky hornin ČSAV a chiropterologické kontroly se zaměřením na sledování výskytu WNS.

Na JV svazích Kněhyňského hřebene západně od Kněhyňské jeskyně byla provedena explorace svahů a bylo lokalizováno několik nadějných míst k provedení otvírkových prací. Podrobná explorace byla provedená i na sev. svazích hřebene Kněhyně s negativním výsledkem.

V jeskyni „Žánova díra“ byly prováděny pokusy o prolongaci sesuvu, který zahradil sestup do nižších pater jeskyně. Sesuv současně zúžil průlez mezi skalními bloky natolik, že dnes již není průlezný.

Při exploraci vrcholových partií Kněhyňského hřebenu otvírkovými pracemi se podařilo objevit jeskyni „Brepta II“, prozatímní hloubka okolo 5 metrů. Jeskyně bude mapově zpracována v roce 2015

 

Lysá hora- hřeben Lukšince

Explorační práce byly prováděny jak na JV tak na SZ svazích hřebene Lukšinec, hlavně jižně od Ondrášových jeskyní. Bylo vytipováno několik míst, signalizujících existenci podzemních prostor, kde při dalších akcích byly prováděny otvírkové práce (viz mapka č.), s negativním výsledkem.

Explorované území :

JV svah- pod terénním propadem táhnoucím se západním směrem od vstupu do Ondrášových jeskyní se vyskytují pouze nevýrazné, mělké terénní deprese bez příznaků existence jeskyní.

Severní svah byl již zkoumán v minulosti a byly zde objeveno několik menších jeskyní. Nejzajímavější a nejnadějnější terén se nachází mezi jeskyněmi „3P“ a Ledovou jeskyní, kde byly zahájeny pokusy o otvírkové práce.

Byl explorován severní svah až k asfaltové silnici pod hřebenem Lukšince. Horní partie jsou přemodelovány výraznými depresemi, se skalnatými stěnami,v dolních úsecích je řada výraznějších depresí , většinou vyplněných pískovcovými bloky a sutí. Zde nebyly nalezeny místa, indikující podzemní objekty či vhodné k otvírkovým pracím.

Těsně pod silnicí (49° 33 / 26,5// , 018° 25/ 26,4//) je výrazné skalní těleso, jehož stěny jsou odlučnou plochou mohutného skalního sesuvu. Skalní bloky jsou naakumulovány pod skalními stěnami a mezi pískovcovými bloky je řada malých, suťových jeskyní.

Hřeben Čertův mlýn (1206 m n.m.)

Explorace byly prováděny na jižních svazích hřebene Čertův mlýn- (1206 m.n.m) – Bukovina (998 m n.m.), asi do úrovně 100-150 metrů pod úrovní hřebene. Byla lokalizována řada povrchových pseudokrasových forem (terénní stupně, propady, příčné sesuvy, skalní výchozy), avšak žádné jeskyně.

Otvírkové práce byly prováděny i v dlouhé terénní depresi, táhnoucí se JV podél hřebene Čertův mlýn. Nevedly k objevům podzemních forem.Další explorační práce probíhaly SZ pod vrcholem mezi turistickými cestami (Čertův mlýn-Pustevny a Čertův mlýn-sedlo Kněhyně) v hustém porostu asi 100 metrů od vrcholové kóty začíná příčná deprese, kterou lemují až 3 metry vysoké, rozvolněné skalní stěny, tvoření flyšovými tenkovrstvými pískovci.

Severně od deprese opěr v hustém porostu je několik řad nevysokých skalních výchozů, skalních bloků, suťových kuželů a dalších menších stupňovitých depresí. Bohužel nadějné vstupy do podzemí nebo místa, predisponující existenci jeskyní se nepodařilo při první exploraci objevit. Ale terén je velmi členitý, překrytý hustým porostem a byla pouze provedena dosud první explorace.

Objev jeskyně Mraznica

délka: 74 m

hloubka: 11 m

N 49°27’39,7”
E 018°22’35,2

Vchod do jeskyně Mraznica byl otevřen v nadmořské výšce 908 m n. m. v severovýchodním svahu bezejmenného vrcholu ve střední části Moravskoslezských Beskyd. Svah je zde velmi výrazně narušen svahovými pochody, které zde vytvářejí až učebnicové morfologické tvary: skalnaté odlučné hrany, příkopy, zející trhliny, sesunuté skalní bloky. Právě v pokleslém skalním bloku byl otevřen vchod 0,6 × 0,6 m.

Jeskyně Mraznica je kombinovaná, rozsedlinovo-suťová jeskyně. Její průlezné prostory lze rozdělit na 2 morfologicky odlišné části. Sz. část je převážně suťového charakteru, zatímco jv. část je typicky rozsedlinová. Ihned za vstupem se nachází jedna z největších prostor jeskyně s výškou až 7 m. Prostor však je členěn posunutými lavicemi na několik úrovní, které jsou pospojované úzkými průlezy.

ZÁPIS Z VYROČNÍ SCHŮZE

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín, konané dne : 22.2.2014

přítomno : dle presenční listiny :

J.Fedorowicz, P.Kolouch, V.Lasota, Ra.Macura, A.Macura. J.Lenart, V.Škarpich, Jo.Wagner, Ja.Wagner, J.Wagnerová ,

Oml. : Kotrla P., Pastorek D., Zemánek M., Látal L., Dobeš P.,

Neúčast: Šeděnková K.

Ukončil členství : Michal Šarata

Program :

 1. zahájení, zpráva o usnášeni schopnosti VČS
 2. zpráva o činnosti ZO ČSS za rok 2014
 3. zpráva o hospodaření ZO ČSS za rok 2014
 4. plán činnosti na rok 2015
 5. plán hospodaření na rok 2015
 6. Příprava 13. Mezinárodního sympozia o pseudokrasu
 7. diskuse k předloženým materiálům
 8. volba výboru ZO ČSS
 9. usnesení

2. Byla předložena zpráva o činnosti ZO ČSS Orcus za rok 2014 – seznámil J.Wagner

 

 1. zpráva o hospodaření za rok 2014                 – předložila J. Wagnerová

 

 1. plán činnosti na rok 2015                                 – seznámil J.Wagner

 

 1. plán hospodaření- rozpočet na rok 2015         – seznámil J. Wagner

 

 1. Příprava 13. Mezinárodního sympozia o pseudokrasu 17-20.9.2015–byl zpracován projekt přípravy sympozia (samostatný materiál). Jako organizátoři se přihlásili J.Lenart, V. Škarpich, J.Fedorowicz, R.Macura, Jo.Wagner, Ja.Wagner, A.Macura, P.Kolouch

 

 1. Školení Bezpečnostní směrnice ČSS a Práce ve výškách a volnou hloubkou ( ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) s ověřením znalostí testem

 

 1. diskuze :
 • informace o dalších změnách při používání prostředků a systémů ochrany osob

proti   pádu a zavádění norem ČSN a EN pro práce nad volnou hloubkou Jakub    Wagner

 • informace o činnosti Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou a o přípravě vytvoření České asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s.
 • informace o napadení webu ZO ČSS ORCUS hackery a následné likvidaci webu. Bylo dohodnutu, že bude objednána nová tvorba stránek u externího dodavatele.

9.  Volba výboru ZO ČSS na rok 2015 – byli navrženi a schváleni :

výbor ZO ČSS : Wagner Josef, Fedorowicz Jan, Wagnerová Jana

Jako předseda byl zvolen : Wagner Josef

 1. Usnesení VČS :
 • VČS schvaluje všechny předložené materiály : Zpráva o činnosti za rok 2014, Plán činnosti na rok 2015, Rozpočet na rok 2015, Zpráva o hospodaření za rok 2014
 • VČS schvaluje výbor ve složení : Wagnerová Jana, Wagner Josef, Fedorowicz Jan.   Jako předsedu ZO ČSS   schvaluje Josefa Wagnera
 • Výše čl.příspěvků do ZO ČSS na rok 2015 byla stanovena na: 700 Kč
 • Výroční schůze schvaluje pro rok 2015 povinnost všech členů ZO účastnit se během roku minimálně 4 akcí k naplnění hlavních úkolů plánu činnosti   ZO ČSS: zabezpečení prací ve sledovaných jeskyních Beskyd (odečty terčových měřidel) a provádění zimních kontrol na zimovištích netopýrů a jedna pracovní brigáda na objektu klubovny ZO ČSS. Pro členy, které toto usnesení nenaplní, bude platit výše členského příspěvku pro příští rok 1000 Kč.
 • VČS souhlasí s přijetím za člena ZO ČSS 7-01 Jiřího Antonína, přechod ze ZO ČSS 7-07
 • VČS schvaluje jako delegáta na VH 2015 Josefa Wagner

zapsal : Wagner J.                                                           28.1.2015