Výroční zpráva ZO ČSS   7-01 ORCUS Bohumín za rok 2016

Organizační oblast:

Počet členů ZO ČSS ke dni 1.1.2017 byl 18 členů. Organizaci řídil tříčlenný výbor ve složení: Wagner Josef, předseda, Jan Fedorowicz, člen výboru, Jana Wagnerová, pokladník.

Činnost organizace v roce 2016 :

Výchovná a vzdělávací oblast:

V měsíci květnu byl připraven   týdenní výcvikový kurz speleoalpinismu pro studenty  Bezpečnostně právní akademie Ostrava  ve středisku Malé Svatoňovice a oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Dále proběhla několik přednášek a besed o činnosti Orcusu v Městské knihovně v Bohumíně a  přednášky o mezinárodních expedicích a pseudokrasu Beskyd pro veřejnost ve vzdělávacím centru Dolní Lomá. Pro bohumínskou veřejnost byl připraven 100 metrů dlouhý alpský traverz s lanovkou nad řekou Odrou, kterého se účastnilo okolo 150 dětí a dospělých. Pro zájemce bylo realizováno několik exkurzí do Kněhyňské jeskyně v Beskydách.

O činnosti ZO ČSS  byla také publikována řada článků a reportáží v různých novinách a časopisech, v regionální televizi TIK Bohumín.

Jako každoročně proběhlo proškolení a zkoušky členů, provádějících pro Z0 ČSS ORCUS  nejrůznější práce nad volnou hloubkou za použití speleoalpistické techniky.

Část našich členů se aktivně také účastnila dalšího ročníku Speleofora v Moravském krasu, kde byl představen film o expedici Čatyr Dag 2015.

Významnou měrou se podíleli i členové ZO ČSS na práci odborné komise  pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS, které předsedá Josef Wagner a členem je Jakub Wagner.

Pracovní činnost:

Během uplynulého roku se pracovní činnost soustředila hlavně na několik akcí pro zabezpečení finančních příjmů pro ZO ČSS a spojeny s ochranou přírody. Byly realizovány nátěry střech a instalace zábran proti holubům na věžových domech v Bohumíně. Výnosy z této hospodářské činnosti byly většinou použity na krytí nákladů expediční činnosti a nákladů spojených se speleologickou činností v Beskydách a Jeseníkách, sledování a ochrany zimovišť netopýrů v jeskyních Moravsko-slezkých jeskyní a opuštěných důlních děl Jeseníků.

 

Spolupráce s Horskou službou Beskydy a GOPR

V uplynulém roce byla navázána úzká spolupráce s Horskou služnou Beskydy. Při konzultacích bylo zjištěno, že vlastně členové HS neznají lokalizaci beskydských jeskyních a neznají ani podmínky, které jsou v podzemí. Proto byly připraveny společné akce v jeskyních Beskyd. Dvě exkurzní akce v Kněhyňské jeskyni, pro seznámení s podzemním terénem a pak nácvik záchrany zraněného z podzemí. Společné výcvikové akce budou pokračovat i v roce 2017.

Spolupráce byla navázána i s  polským speleoklubem KAGB GOPR , speleologická skupina pracující při „Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe“ (GOPR), zabývající se i profesním speleoalpinismem a zabezpečující  speleologickou záchrannou službu v oblasti Beskid Slonskich, Malych a Žiwieckich.  V roce 2017 budou realizovány společné výcvikové a tréninkové akce v Beskydách za účasti HS ČR, GOPR a členů ZO ČSS ORCUS Bohumín.

Oblast mezinárodní spolupráce:

(podrobněji v samostatné příloze)

 

Hlavní mezinárodní akcí v minulém období byly expedice na Krymský poloostrov a do krasu a jeskyní s aragonitovými formami ve Španělsku.

Výprava Krym – Čatyr Dag 2016

Sedmičlenná výprava na plato Čatyr Dag do jeskyně Emine Bojir Chasar měla za cíl dokončit  filmovou dokumentaci uzavřené části jeskyně zv. „Nižni“, novou topografickou dokumentaci včetně usazení pevných polygonových bodů a provádět exploraci koncových bodů v jeskyni. Expedice byla realizována za finanční pomoci MěÚ Bohumín

Podrobné informace o průběhu a výsledcích výpravy je obsahem samostatné přílohy č.2.

 

Výprava „Epaňa 2016“

Výprava do pseudokrasových terénů Španělska se uskutečnila v měsíci říjnu. Jejím hlavním cílem byly exkurzní, studijní návštěvy v rajonech a lokalitách, ve kterých se vyskytují pseudokrasové formy v oblasti severního Španělska.

Ve Španělsku byly navštíveny lokality La playa de las Catedrales, Ostrov Gaztelugatxe, Geopark De La Costa Vasca, Přírodní park Las Bardenas Reales. Se španělskými speleology klubu Espeleoclub Resaltes byly  zahájeny přípravy na studijní expedici na rok 2017  do  jeskyní s aragonitovými formami.

Výprava byla realizována za finanční pomoci MěÚ Bohumín

Podrobné informace  o výpravě jsou obsahem samostatné přílohy č.3.

Navázání spolupráce se speleologickými kluby Brazílie

Během roku byla navázána spolupráce s brazilskými speleologickými kluby a zahájena příprava expedice do krasu  v oblasti Bahia v SV Brazílii. V měsíci březnu se uskutečnila přípravná cesta dvou členů ČSS do Brazílie a navázání spolupráce se speleologickým klubem Meandros Espeleo Clube a José Humberto é brasileiro de Brasília. Professor na Universidade de Brasília a se kterými byla zahájena příprava expedice na rok 2017, která kromě  exkurzních cílů se bude podílet na výzkumných činnostech brazilských speleologů.