Žánova díra

Jeskyně Žánova díra

Lokalizace, geografické a topografické charakteristiky :

Pseudokrasová jeskyně leží na JV svahu hřebenu Kněhyně v Moravskoslezských Beskydách. Vstup je na západním okraji série terénních propadnutí, ležících na terénní poruše 90°-270°, 9 metrů ve směru 258° od jeskyně Kyklop. Vstupní otvor /0,6×0,8 m) na dně terénní prohlubně vede do 6 metrů dlouhé komory.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vstup do Žánovy díry

Stav při objevu v roce 1981

Na dně úzký průlez, vzniklý odsunutím pískovcových lavic uložených nad sebou, pokračuje do rozsedlinových prostor, uložených patrovitě nad sebou. Na jejich vývoji se významně podílelo podpovrchové ploužení. Dno leží v hloubce 12 metrů. Vstup je ve starém, řídkém smrkovém lese. Celková délka chodeb je asi 20 metrů.

žánova d (1)

Mapka jeskyně před sesuvem

Stav od roku 1990 (zjištěna změna morfologie)

V jeskyni došlo k sesuvu balvanitých a hliněných výplní na dno vstupní prostory. Úzký průlez na dolní patra byl zavalen a byly učiněny dva pokusy o opětné otevření průlezu Poslední pokus o likvidaci závalu srpen 2014. Průleznou puklinu se při nich ani nepodařilo nalézt, tak není známo, jestli nebyla dalšími svahovými procesy zcela uzavřena.

žánova j se sesuvem

Zakreslení sesuvu a uzavření vstupu na spodní patro.