Zápis ze zasedání výroční členské schůze základní organizace České speleologické společnosti

Název základní organizace:  Česká speleologická společnost základní organizace 7-01, ORCUS

Sídlo:                                     Čáslavská 407  735 81 Bohumín

IČ:                                          48805785

(dále jen „základní organizace“)

konané dne  : 12.1.2018

Přítomni:        dle prezenční listiny

Program:         I.          Zpráva o činnosti za rok 2017 –seznámil J.Wagner

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – seznámila J.Wagnerová

III.       Plán činnosti na rok 2018

 1. Plán hospodaření na rok 2018
 2. Volba statutárního orgánu
 3. Příprava mezinárodních akcí na rok 2017

VII.     Diskuse

VIII.    Členský příspěvek do základní organizace na rok 2018

Členská schůze byla svolána výborem základní organizace v souladu se stanovami a zákonem.

Zasedání členské schůze v 17.00 hod zahájil Josef Wagner, který konstatuje, že členská schůze je usnášení schopná (je přítomno 16 členů z celkového počtu 19 členů základní organizace).

Volba předsedy zasedání členské schůze: předseda zasedání byl zvolen Jan Fedorowicz

Předsedou zasedání byl 100 % hlasů přítomných členů základní organizace zvolen Josef Wagner.

 

 1. Zpráva o činnosti za rok 2017

Se správou  o činnosti seznámil Josef Wagner, členská schůze schválila zprávu o činnosti za rok 2017

 

 1. Zpráva o hospodaření na rok 2017

Členská schůze projednala a schválila Zprávu o hospodaření za rok 2017

 • Plán činnosti na rok 2018 předložil J.Wagner

Členská schůze projednala a schválila Plán činnosti na rok 2018

 1. Plán hospodaření na rok 2018 – předložil J.Wagner

Členská schůze projednala a schválila Plán hospodaření na rok 2018

 1. Volba statutárního orgánu

Statutárním orgánem základní organizace je podle stanov předseda základní organizace. Novým statutárním orgánem základní organizace byl navržen Josef Wagner nar. 27.2.1951, bytem Čáslavská 407, 735 81 Bohumín

Členská schůze zvolila 100 % hlasů přítomných členů základní organizace do funkce statutárního orgánu základní organizace Josefa Wagnera

Jako členové výboru byli zvoleni: Jan Fedorowicz, Jana Wagnerová

 1. Příprava mezinárodních akcí na rok 2018

Mezinárodní expedice Čatyr Dag 2017(Krymský poloostrov) – termín 25.5 až 3.6.2018

Závazně jako účastníci (aby mohlyx být zakoupeny letenky) se přihlásili: Jo.Wagner, P.Kotrla, J.Antonín, R.Latečka a M.Bolcková

Zahraniční výprava Španělsko 2018, předpokládaný termín září 2018

Zahraniční expedice do krasu Kuby na pozvání a ve spolupráci s klubem Tageni Grupo Espeleológico z Havany.

 • Přijetí nových členů: Za členy ZO ČSS 7-01 ORCUS byli přijati Roman Latečka a Monika Bolcková
 • Diskuse, různé
 • V měsíci únoru 17.2 proběhne kontrola zimoviště netopýrů Zálužná
 • Příprava speleoalpinistických kurzů pro Bezpečnostně právní akademie Ostrava

Kurz 25.4-2.5.2018  ved. Wagner Jakub, další účastníci J.Fedorowicz, J.Antonín, V. Škarpích, P.Kotrla, V. Lasota, náhr. David

 • Tradiční akce pro veřejnost Traverz nad Odrou bude 9 června 2018

Členský příspěvek do základní organizace na rok 2018

Výše čl.příspěvků do ZO ČSS na rok 2018 byla stanovena na: 800 Kč

Výroční schůze ZO schvaluje pro rok 2018 povinnost členů ZO účastnit se během roku minimálně 5 akcí k naplnění hlavních úkolů plánu činnosti   ZO ČSS: zabezpečení prací ve sledovaných jeskyních Beskyd (odečty terčových měřidel, explorace pseudokrasových terénů a lokalit) a provádění zimních kontrol na zimovištích netopýrů a jedna pracovní brigáda na objektu klubovny ZO ČSS.  Pro  členy, které toto usnesení nenaplní, bude platit výše členského příspěvku pro příští rok 1000 Kč.

Předseda zasedání v 20.00 hod ukončil zasedání členské schůze.

V Bohumíně  dne 12.1.2018

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

Výroční zpráva Česká speleologická společnost, základní organizace   7-01 ORCUS,  Bohumín za rok 2017

 

Organizační oblast:

 

Počet členů ZO ČSS ke dni 1.1.2017 byl 18 členů. Během roku byli přijati dva členové a jeden člen ukončil členství. Současný stav je 19 členů. Organizaci řídil tříčlenný výbor ve složení: Wagner Josef, předseda, Jan Fedorowicz, člen výboru, Jana Wagnerová, pokladník.

 

Činnost organizace v roce 2017 :

 

Výchovná a vzdělávací oblast:

V měsíci květnu byly připraveny dva tradiční  týdenní výcvikové kurzy speleoalpinismu pro studenty  Bezpečnostně právní akademie Ostrava  ve středisku Malé Svatoňovice a oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Dále bylo připraveno několik přednášek a besed o činnosti Orcusu v Městské knihovně v Bohumíně. Film o jeskyni Emine Bojir Chasar byl promítán celorepublikově v různých kinech v rámci Mezinárodního festivalu outdoodorového filmu.a na festivalu Toutfilm v Karlových Varech. Pro bohumínskou veřejnost byl připraven 100 metrů dlouhý alpský traverz s lanovkou nad řekou Odrou, kterého se účastnilo okolo 150 dětí a dospělých. Pro zájemce, tento tok hlavně pracovníků Biskupské lesy  Ostravice, bylo realizováno několik exkurzí do Kněhyňské jeskyně v Beskydách.

O činnosti ZO ČSS  byla také publikována řada článků a reportáží v různých novinách a časopisech, v regionální televizi TIK Bohumín, byla připraveny přednášky s filmy o mezinárodních expedicích ZO ČSS a výsledcích výzkumů v pseudokrasu Moravsko-slezských Beskyd ( v knihovně  Bohumín, , …)

Jako každoročně proběhlo proškolení a zkoušky členů, provádějících pro Z0 ČSS ORCUS  nejrůznější práce nad volnou hloubkou za použití speleoalpistické techniky.

Část našich členů se aktivně také účastnila dalšího ročníku Speleofora v Moravském krasu, kde byl představen film o expedici Čatyr Dag 2016.

Ve výstavním sále informačního centra v Novém Jičíně  byla připravena výstava fotografií o jeskyních na hřebenu Čatyr Dag na Krymském poloostrově. V parku v Bohumíně byly v rámci prázdninových aktivit připraveny pro děti různé lanové atrakce.

Významnou měrou se podíleli i členové ZO ČSS na práci odborné komise  pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou ČSS, které předsedá Josef Wagner a členem je Jakub Wagner.

 

Pracovní činnost:

Během uplynulého roku se pracovní činnost soustředila hlavně na několik akcí pro zabezpečení finančních příjmů pro ZO ČSS a spojeny s ochranou přírody. Byly realizovány opravy střech na věžových domech v Bohumíně, školení a kurzy pro pracovníky provádějící práce ve výškách. Dále byly provedeny práce na novém uzávěru jeskyně Cyrilka a Kněhyňské jeskyně, zabezpečení vstupu do zimoviště netopýrů štoly Bleskovec II. Výnosy z této hospodářské činnosti byly většinou použity na krytí nákladů expediční činnosti a nákladů spojených se speleologickou činností v Beskydách a Jeseníkách, sledování a ochrany zimovišť netopýrů v jeskyních Moravsko-slezkých jeskyní a opuštěných důlních děl Jeseníků.

Sledování zimujících netopýrů v jeskyních o opuštěných důlních dílech

Stejně jako v minulých zimních obdobích probíhala chiropterologická sledování ve vytypovaných zimovištích netopýrů – jeskyních Moravskoslezských Beskyd, opuštěných

důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. Pokračovalo i sledování hibernantů postižených nemocí syndromem bílých nosů – WNS.

Chiropterologická sledování byly prováděny v jeskyních  Moravskoslezských Beskyd. Sledování byly provedeny v jeskyních Kněhyňská jeskyně, jeskyně Cyrilka, Ondrášovy díry, Čertova díra, jeskyně Vasco . V Javorníkách byly sledovány všechny jeskyně na hřebenu Kopce a v oblasti Pulčínských skal.

Chiropterologická sledování probíhala i na významných zimovištích netopýrů v opuštěných důlních dílech Jeseníků a Oderských vrchů. V Jeseníkách proběhly kontroly v dolech Ruda I a II, dole Tvrdkov, doly Marie Pomocná III a II, Měděný důl, Porfyroidová štola, štola Vidly, Suchá Rudná, čtyři štoly na Rejvízu.

Nově byly lokalizovány a první kontroly zimujících netopýrů proběhly ve štolách Quido a Dřevěnka.

Byl vyzmáhán vstup do štoly  Bleskovec II, který byl  po zimním období zavalen a byla nad vstupem vybudována dřevěná palisáda pro zamezení dalším sesuvům a zavalení vstupu (viz příloha č. 1 ). Práce proběhly za financování Správy CHKO Jeseník.

Ve štole Liščí díra byl vyzmáhán zával v přístupové chodbě, který zabraňoval odtoku podzemních vod a tak byla snížena hladina zatopení chodby k umožnění průchodu v „atomkeckách“.

Hlavní pozornost byla věnována lokalitám-zimovištím v oblasti Oderských vrchů, kde jsou největší zimoviště netopýrů. Kontroly proběhly v opuštěných důlních dílech Zálužná, Modrá štola, Červený důl, v dole Čermná Potlachový, v dole St. Oldřůvky a Černý důl. Roční kontroly zimujích netopýrů také proběhly v dolech Olšovec, Jakartovice I a II, „Starý šifrák-U srubu“, důl „ Klokočov“, štoly Stavisko I,II,VII,  v menších dolech okolo Zálužné a dole Nové Těchanovice. Byly provedeny kontroly ve štolách Pod Otáhalovým I a II, v dolech v Zátočině a Wilibald v údolí řeky Odry.

Výsledky těchto kontrol obsahuje příloha č.1 s přehledem druhů a počtů v jednotlivých lokalitách.

Při těchto těch to zimních kontrolách pokračovalo sledování šíření  nemoci netopýrů WNS na jednotlivých zimovištích a podrobné výsledky, byly předány zástupcům ČESON. Na žádné ze sledovaných  lokalit nebyly nalezeny žádné uhynulé kusy netopýrů, které by souvisely s expanzí WNS a počet nalezených netopýrů s nemocí WNS nebyl vyšší  nižší než v minulých sledovaných obdobích.

Pokračovalo mapování starých důlních děl Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Byly mapovány horní patra dolu Polakova štola a celková mapa bude dokončena v roce 2018.

Nová mapová dokumentace byla také provedena v řadě melách štol v Oderských vrších. Mapovány byly: Modrá štola, Špitutka, Zlatá štola, U můstku, Kružberk, Klikatá štola, Vlkovice, Pohoř, Žlutý květ, Quido, Dřevěnka, Malý Šifrák a další. Mapy jsou obsahem  samostatné přílohy.

Odborná činnost v oblasti pseudokrasu Moravsko-slezských Beskyd za rok 2017

 

Povrchové explorace terénu

Podrobné povrchové explorace byly prováděny během roku na jihovýchodním a jižním svahu hřebene Kněhyně, další pokusy o objevy nových lokalit byly prováděny na JZ svahu hřebene  Okrouhlý, severního svahu hřebene Baginec. Bylo objeveno několik pseudokrasových suťových a puklinových jeskyně, jejichž délka nepřesáhla 3 metry. Podrobné zprávy o těchto exploracích jsou v příloze č. 2

Za finanční podpory CHKO Beskydy byl vstup do Kněhyňské jeskyně opatřen novým mřížovým uzávěrem.

Oblast mezinárodní spolupráce:

(podrobněji v samostatné příloze)

Hlavní mezinárodní akcí v minulém období byly expedice na Krymský poloostrov a do krasu a jeskyní s aragonitovými formami ve Španělsku.

 

Výprava Krym – Čatyr Dag 2017

Sedmičlenná výprava na plato Čatyr Dag do jeskyně Emine Bojir Chasar měla jako hlavních sledování, výzkum, analýzy geneze, morfologie,  krystalických aragonitových a kalcitových forem v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižni . Byla připravena za spolupráce geologů Ústavu vied o Zemi, Slovenské akadémia vied. Dalšími vědeckými cíli byla klasifikace  dosud neznámých krystalových  forem v jeskyni a dokončení mapování v celém systému Emine Bojir Chasar, včetně přístupné turistické části. Expedice se kromě členů ZO ČSS ORCUS účastnili i 3 geologové Ústavu vied o zemi a  geolog Slovenského músea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Expedice byla realizována za finanční pomoci MěÚ Bohumín

Podrobné informace o průběhu a výsledcích výpravy je obsahem samostatné přílohy č.2.

Výprava „Epaňa 2017“

Expedice byla připravena za spolupráce se Espeleological club Resaltes z Murcie. Cílem bylo studium aragonitových krystalových forem v jeskyních Murie v jižním Španělsku a srovnání s obdobnými jeskyněmi na Krymském poloostrově.

Výprava byla realizována za finanční pomoci MěÚ Bohumín

Podrobné informace  o výpravě jsou obsahem samostatné přílohy č.3.

Exkurzní výprava „Kras Budapešti“

Další výprava s cílem studia jeskyní, ve kterých byly objeveny krystalové aragonitové speleotémy byla exkurzní akce do Maďarska, do Budapešti. Tady pod městem nejsou jen vyhlášené termální prameny, ale byly i objeveny jeskyně, vytvořené termálními procesy a v nich krystalové speleotémy.

Byly navštíveny jeskyně Ferenc-hegyi, jeskyně József-hegyi-barlang s podzemními prostorami o délce mnoha kilometrů. A v této jeskyni byly i objeveny aragonitové krystalové speleotémy.

Byly zpracované odborné posudky o dopadu důlní činnosti na zimující populace netopýrů  pro  stará důlní díla Quido a Modrá štola. V lokalitách se předpokládá obnovení dobývací činnosti (Modrá štola) a turistické využití (štola Quido).